Launch of Abhishek Manu Singhvi’s book “Straight Talk” – Venkaiah Naidu